Algemene voorwaarden

 1. Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, WIZZ bv is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren, tenzij anders vermeld.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn huidige voorwaarden, dewelke de opdrachtgever verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op alle professionele relaties tussen WIZZ bv en de opdrachtgever. WIZZ bv houdt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen.
 3. 3. Onderhavige algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden van WIZZ bv hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever.
 4. Huidige algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op initiële opdrachten doch ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten.
 5. WIZZ bv behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten.
 6. De verkoopsvoorstellen van WIZZ bv zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of de te zetten documenten. WIZZ bv behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.
 7. WIZZ bv neemt een loutere inspannings- en middelenverbintenis op zich. De opdrachten zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd. WIZZ bv geeft geen garantie dat een opdracht of campagne succesvol zal zijn, noch over uiteindelijke resultaten of rendement.
 8. WIZZ bv doet geen terugbetalingen van ontvangen vergoedingen maar levert steeds communicatieprestaties totdat tegenover de betaalde vergoeding een evenwaardig deel aan prestaties staat.
 9. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door WIZZ bv vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd btw-tarief of van een vrijstelling van btw, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. In geval van offerte geldt deze als contract, en is ze zodoende, na ondertekening door de opdrachtgever, bindend voor hem in alle opzichten.
 10. Al onze prijzen zijn steeds in euro en exclusief btw en transportkosten, tenzij anders vermeld op de offerte.
 11. Betwistingen i.v.m. de dienstverlening of facturatie van WIZZ bv dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na prestatiedatum en duidelijk gemotiveerd toe te komen aan WIZZ bv. Bij gebreke aan gemotiveerd protest binnen de 8 dagen, wordt de dienstverlening geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever.
 12. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
 13. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag is de wederpartij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar, tot datum effectieve betaling. Bovendien zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ad 10%, met een minimum van € 100,-. Elke niet-betaling op de vervaldag brengt de integrale opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de opdrachtgever en doet elke betalingsfaciliteit automatisch vervallen. Het betalen d.m.v. wissels doet geen afbreuk aan deze clausules. WIZZ bv mag de uitvoering van de bestelde werken zonder opzegperiode opschorten tot betaling van het tot dan toe geleverde en gefactureerde werk plaatsvindt.
 14. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van WIZZ bv de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de opdrachtgever. Het voorgaande onverminderd het recht van WIZZ bv de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de opdrachtgever wegens wanbetaling.
 15. Indien er ernstige redenen zijn die elke voortzetting van de professionele activiteit onmogelijk maken, kan WIZZ bv de overeenkomst onmiddellijk en zonder vergoeding ontbinden, nadat de opdrachtgever hiervan aangetekend in gebreke werd gesteld en hieraan niet binnen de week gevolg werd gegeven. Zo onder meer en geenszins limitatief:
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verder onmogelijk maken;
 • een kennelijke tekortkoming van de opdrachtgever ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige overeenkomst of in de algemene voorwaarden, aangemeld bij aangetekend schrijven, en binnen de week opvolgend en niet effectief weggewerkt / rechtgezet;
 • in geval van faillissement, WCO, ontbinding, vereffening of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever
 1. In geval van ontbinding worden alle vorderingen van WIZZ bv onmiddellijk opeisbaar en is de opdrachtgever aan WIZZ bv van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100 % van de geleverde prestaties, onverminderd het recht van WIZZ bv een hogere vergoeding te vorderen.
 2. De opdrachtgever kan diens betalingsverbintenissen en/of andere verbintenissen niet opschorten, om welke redenen ook. De opdrachtgever kan zich m.a.w. niet verschuilen achter beweerdelijke gebrekkige uitvoering van de opdracht, dan wel niet geheel afgerond zijn van de opdracht om diens betalingen en andere verbintenissen op te schorten.
 3. Lastgeving: De opdrachtgever stelt, als lastgever, WIZZ bv als algemeen lasthebber aan. WIZZ bv heeft de macht om met een wederpartij, in naam en voor rekening van de opdrachtgever, alle nodige handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de gegeven opdracht (bv. Voor registratie van hosting- en domeinnamen). WIZZ bv zal aan de wederpartij steeds ter kennis brengen dat zij in naam en voor rekening van de opdrachtgever optreedt. Facturatie en alle andere documenten van de wederpartij zullen daarbij steeds de naam van de opdrachtgever dragen, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is gehouden onverwijld de verbintenissen na te komen die WIZZ bv voor de uitvoering van de opdracht heeft aangegaan. De opdrachtgever moet WIZZ bv alle voorschotten en kosten vergoeden die deze tot uitvoering van de lastgeving gedaan heeft.
 4. De opdrachtgever, voor creatie van eender welk communicatiemiddel, is verplicht de inhoud ervan onmiddellijk na te zien bij levering op eender welke datahouder. Eventuele klachten dienen door de opdrachtgever binnen de 8 dagen na ontvangst van deze data aan de WIZZ bv gemeld te worden, bij gebreke van deze melding vervallen alle verantwoordelijkheden, aangegaan door WIZZ bv. Alleen de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de gepubliceerde inhoud. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.
 5. WIZZ bv is nooit verantwoordelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie door de opdrachtgever. WIZZ bv mag ervan uit gaan dat de verstrekte informatie van de opdrachtgever correct is, dat de opdrachtgever eerlijk en ter goeder trouw is. In de mate dat de opdrachtgever zelf materiaal aanreikt zoals foto’s, afbeeldingen, tekst, software, lettertypes enz, voor opname in de realisaties, garandeert de opdrachtgever dus dat dit materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, portretrechten of andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart WIZZ bv tegen alle vorderingen van derden op grond van de beweerde inbreuk van dit materiaal op hun rechten.
 6. De opdrachtgever kan WIZZ bv het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d. i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingsafspraken. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Lopende taken en deeltaken worden verder afgewerkt. Waar mogelijk wordt een concrete einddatum van te leveren prestaties onderling overeengekomen. De opdrachtgever is sowieso 100% van de geleverde prestaties, en mogelijks andere voorgeschoten kosten door WIZZ bv, verschuldigd. Bij stopzetting van de samenwerking wordt een eindafrekening gemaakt tot slot van alle rekeningen. Hierin kan een verhoging met een conventionele vergoeding van 15% betrokken worden op het uitstaande offertebedrag, voor compensatie van gemaakte investeringen door WIZZ bv. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 100 euro aangerekend worden voor afwikkeling van de administratie. Zolang de betaling van die eindafrekening niet voldaan is blijft het contract met de maandelijkse vergoedingen van kracht.
 7. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk (1) dat alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de realisaties van WIZZ bv toebehoren aan WIZZ bv of een derde waarmee WIZZ bv hieromtrent een overeenkomst heeft afgesloten en (2) dat de opdrachtgever door deze overeenkomst geen zeggingschap verwerft over deze rechten, andere dan hierna bepaald.
 8. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, geldt als volgt: WIZZ bv verschaft aan de opdrachtgever een exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op de voor hem ontwikkelde realisaties. Deze licentie laat toe om de ongewijzigde bestanden te reproduceren/in productie te nemen. De realisaties worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld in bruikbare formaten, die de werking van de opdrachtgever garanderen. Bronbestanden zoals INDD- of EPS-bestanden horen hier eveneens toe, zonder meerkosten of auteursvergoedingen, onder voorwaarde dat de opdrachtgever alle betalingsafspraken nakomt. Het nakomen van de betalingsafspraken verschaft de opdrachtgever het recht en de mogelijkheid om, met die bronbestanden, realisaties zelf te wijzigen en te reproduceren, onder voorbehoud van artikel 24.
 9. Niettegenstaande enige gebruikslicentie of overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de opdrachtgever, behoudt WIZZ bv zijn moreel recht op integriteit van zijn werk. Dit houdt in dat WIZZ bv te allen tijde kan optreden tegen wijzigingen aan zijn creatie die zijn eer of reputatie kunnen schaden.

Daarenboven, tenzij de creatie er zich niet toe leent, is WIZZ bv er te allen tijde toe gerechtigd om zijn naam op of bij de creatie te vermelden of te verwijderen, desgevallend samen met een vermelding van een hyperlink naar de website van WIZZ bv. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van WIZZ bv in de realisaties te respecteren en redelijke inspanningen te leveren om die rechten te beschermen. Indien de opdrachtgever kennis krijgt van een inbreuk op deze rechten, zal hij er WIZZ bv onmiddellijk over informeren.

 1. Indien elektronische communicatie tussen WIZZ bv en de opdrachtgever plaatsvindt, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot bewijs van het tegendeel.
 2. 26. WIZZ bv heeft te allen tijde, en zonder daartoe bijkomend de toestemming van de opdrachtgever te moeten bekomen, het recht om (1) de opdracht, alsook de resultaten ervan, evenals (2) de naam van de opdrachtgever op te nemen in zijn portfolio en als commerciële referentie aan te wenden.
 3. Op vraag van de opdrachtgever zorgt WIZZ bv voor een proef. Onvoorziene proeven zoals bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan is WIZZ bv in geen enkel geval aansprakelijk voor de kwaliteit van het afgewerkt product.
 4. De leveringstermijn vermeld in de offerte is louter indicatief en zeker niet bindend. Indien vertraging is ontstaan door toedoen van WIZZ bv, is deze slechts verplicht de werken uit te voeren binnen een redelijke en normale werkingstermijn. Stakingen, ongevallen en alle andere oorzaken van overmacht die de overeengekomen afspraken zouden belemmeren worden beschouwd als gevallen van overmacht die het uitstel van de uitvoering toelaten zonder dat de opdrachtgever zijn order mag vernietigen of een schadevergoeding eisen.
 5. Bij de reproductie is aan WIZZ bv een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten worden toegelaten.
 6. WIZZ bv kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval WIZZ bv hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.
 7. WIZZ bv heeft het recht materiële goederen te behouden tot de volledige prijs is betaald. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren alsook voor alle documenten en andere materiële goederen die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte, materiële goederen nadat de verschuldigde sommen volledig zijn betaald. Het risico van de goederen rust evenwel op de opdrachtgever van zodra zij klaar staan voor afhaling. Dit artikel doet geen afbreuk aan de bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten.
 8. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door WIZZ bv verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen WIZZ bv van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij WIZZ bv als bij zijn toeleverancier, machinebreuk, informatica virus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. Problemen met derde partijen, in onderaanneming van WIZZ bv, kunnen niet verhaald worden op WIZZ bv zelf, deze kwesties worden eveneens beschouwd als gevallen van overmacht.
 9. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van WIZZ bv zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige materialen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van WIZZ bv, zijn personeel of onderaannemers. WIZZ bv is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van WIZZ bv is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.
 10. Uitsluitend het vredegerecht van Herentals en de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen en vorderingen in eerste aanleg. Partijen komen overeen dat enkel het Belgische recht van toepassing is op eventuele geschillen naar aanleiding van uitvoering van de overeenkomst.
 11. Indien een of meerdere van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de nietigheid van de overige niet in het gedrang.