Algemene verkoopsvoorwaarden

01. Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, leverancier is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren, tenzij anders vermeld.

02. De betrekking tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door onderhavige verkoopsvoorwaarden.

03. De verkoopsvoorstellen van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of de te zetten documenten. De leverancier behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

04. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. In geval van offerte geldt deze als contract, en is ze zodoende, na ondertekening door de opdrachtgever, bindend voor hem in alle opzichten.

05. Al onze prijzen zijn steeds in euro en exclusief BTW en transportkosten, tenzij anders vermeld op de offerte.

06. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen, en bijhorende factuur, volledig aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren.

07. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

08. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Herentals binnen 8 dagen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de wederpartij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar, tot datum effectieve betaling. Bovendien zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ad 10%, met een minimum van € 100,-. Elke niet-betaling op de vervaldag brengt de integrale opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit automatisch vervallen. Het betalen d.m.v. wissels doet geen afbreuk aan deze clausules. De leverancier mag de uitvoering van de bestelde werken zonder opzegperiode opschorten tot betaling van het tot dan toe geleverde en gefactureerde werk plaatsvindt.

09. Lastgeving: De opdrachtgever stelt, als lastgever, de leverancier als algemeen lasthebber aan. De leverancier heeft de macht om met een wederpartij, in naam en voor rekening van de opdrachtgever, alle nodige handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de gegeven opdracht. De leverancier zal aan de wederpartij steeds ter kennis brengen dat zij in naam en voor rekening van de opdrachtgever optreedt. Facturatie en alle andere documenten van de wederpartij zullen daarbij steeds de naam van de opdrachtgever dragen, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is gehouden onverwijld de verbintenissen na te komen die de leverancier voor de uitvoering van de opdracht heeft aangegaan. De opdrachtgever moet de leverancier alle voorschotten en kosten vergoeden die deze tot uitvoering van de lastgeving gedaan heeft.

10. De opdrachtgever, voor creatie van eender welk communicatiemiddel, is verplicht de inhoud ervan onmiddellijk na te zien bij levering op eender welke datahouder. Eventuele klachten dienen door de koper binnen de 8 dagen na ontvangst van deze data per aangetekend schrijven aan de ontwerper gemeld te worden, bij gebreke van deze melding vervallen alle verantwoordelijkheden, aangegaan door de leverancier/ontwerper. Alleen de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de gepubliceerde inhoud. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

11. De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d. i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.
Opzeggingstermijn:
a. 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500 EUR
b. 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000 EUR
c. 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000 EUR of meer.

12. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk (1) dat alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de realisaties van de leverancier toebehoren aan de leverancier of een derde waarmee de leverancier hieromtrent een overeenkomst heeft afgesloten en (2) dat de opdrachtgever door deze overeenkomst geen zeggingschap verwerft over deze rechten, andere dan hierna bepaald.

13. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, geldt als volgt:

(1) De leverancier verschaft aan de opdrachtgever een exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op de voor hem ontwikkelde printrealisaties. Deze licentie laat toe om de ongewijzigde bestanden te reproduceren/in productie te nemen. De realisaties worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld in het volgende formaat: lage resolutie PDF en, indien opgevraagd door de opdrachtgever, hoge resolutie PDF. (Andere formaten kunnen bekomen worden op simpele aanvraag, zolang het niet om de bronbestanden (bijvoorbeeld INDD- of EPS-bestanden) gaat.)
Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen de intellectuele eigendomsrechten in deze print realisaties aan hem worden overgedragen, en de realisaties in Indesign-formaat worden doorgegeven, mits betaling van een auteursvergoeding ten bedrage van 50% van het offertebedrag voor de betreffende realisatie. Dit verschaft de opdrachtgever het recht en de materiële mogelijkheid om de print realisaties zelf te wijzigen en te reproduceren, onder voorbehoud van artikel 14.

(2) Indien de leverancier voor de opdrachtgever een website ontwerpt, verkrijgt de opdrachtgever:
– In het geval van een statische website: een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op de voor haar ontwikkelde statische website. Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen de intellectuele eigendomsrechten in deze website aan hem worden overgedragen, mits betaling van een auteursvergoeding ten bedrage van 50% van het offertebedrag voor de betreffende realisatie. Dit verschaft de opdrachtgever het recht om de website zelf te wijzigen en te reproduceren, onder voorbehoud van artikel 14.
– In het geval van een dynamische website met gebruikmaking van het door de leverancier ontwikkelde CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website):
(a) een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op de code waaronder, zonder daartoe beperkt zijn, het CMS. Onder de opschortende voorwaarde van voorafgaande en volledige betaling van de in de offerte overeengekomen licentievergoeding, wordt deze licentie toegekend voor de duur van de bescherming door intellectuele eigendomsrechten en mits verdere samenwerking met de leverancier. Een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten is niet mogelijk.
Alsook:
(b) een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op de visuele vormgeving van de website voor de duur van de bescherming door intellectuele eigendomsrechten. Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen de intellectuele eigendomsrechten in deze visuele vormgeving aan hem worden overgedragen, mits betaling van een auteursvergoeding ten bedrage van 50% van het offertebedrag voor de betreffende realisatie. Dit verschaft de opdrachtgever het recht om de visuele vormgeving zelf te wijzigen en te reproduceren, en er desgevallend andere software voor te (laten) schrijven, dit alles onder voorbehoud van artikel 14. De visuele vormgeving zal in dit geval aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld in het PSD en/of HTML-formaat.
– Op verzoek van de opdrachtgever kan de leverancier een offerte maken voor de realisatie van een dynamische website zonder gebruikmaking van het CMS van de leverancier, maar met gebruikmaking van open source software. In dit geval is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk de open source licentievoorwaarden na te leven. Voor de visuele vormgeving van de website geldt hetzelfde als hierboven onder (b), zolang de bepaling in (b) niet in strijd zijn met de licentievoorwaarden van de open source software.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bijvoorbeeld voor het CMS, gelden de gebruikslicenties voor de hele wereld en voor de duurtijd van de bescherming door intellectuele eigendomsrechten. Bovendien gelden ze enkel voor zover en van zodra de in de offerte overeengekomen vergoedingen volledige zijn betaald door de opdrachtgever.

014. Niettegenstaande enige gebruikslicentie of overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de opdrachtgever, behoudt de ontwerper zijn moreel recht op integriteit van zijn werk. Dit houdt in dat de ontwerper, dan wel de leverancier namens de ontwerper, te allen tijde kan optreden tegen wijzigingen aan zijn creatie die zijn eer of reputatie kunnen schaden.

Daarenboven en tenzij de creatie er zich niet toe leent, is de leverancier er te allen tijde toe gerechtigd om de naam van de ontwerper of zijn naam op of bij de creatie te vermelden of te verwijderen, desgevallend samen met een vermelding van een hyperlink naar de website van de leverancier.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier in de realisaties te respecteren en redelijke inspanningen te leveren om die rechten te beschermen. Indien de opdrachtgever kennis krijgt van een inbreuk op deze rechten, zal hij er de leverancier onmiddellijk over informeren.

15. Indien elektronische communicatie tussen de leverancier en de opdrachtgever plaatsvindt, wordt dit
door beide partijen aanvaard als bewijs tot bewijs van het tegendeel.

16. In de mate de opdrachtgever zelf materiaal aanreikt zoals foto’s, afbeeldingen, tekst, software, lettertypes enz, voor opname in de realisaties, garandeert de opdrachtgever dat dit materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, portretrechten of andere rechten van derden. De opdrachtgever zal de leverancier vrijwaren tegen alle vorderingen van derden op grond van de beweerde inbreuk van dit materiaal op hun rechten.

De leverancier heeft te allen tijde, en zonder daartoe bijkomend de toestemming van de opdrachtgever te moeten bekomen, het recht om (1) de opdracht, alsook de resultaten ervan, evenals (2) de naam van de opdrachtgever op te nemen in zijn portfolio en als commerciële referentie aan te wenden.

17. Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige proef zoals een laseruitprint. Verzorgde proeven bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan is de leverancier in geen enkel geval aansprakelijk voor de kwaliteit van het afgewerkt product.µ

18. De leveringstermijn vermeld in de offerte is louter indicatief en zeker niet bindend. Indien vertraging is ontstaan door toedoen van de leverancier, is deze slechts verplicht de werken uit te voeren binnen een redelijke en normale werkingstermijn. Stakingen, ongevallen en alle andere oorzaken van overmacht die de overeengekomen afspraken zouden belemmeren worden beschouwd als gevallen van overmacht die het uitstel van de uitvoering toelaten zonder dat de opdrachtgever zijn order mag vernietigen of een schadevergoeding eisen.

19. Bij hosting en/of registratie van een domeinnaam geeft de opdrachtgever toestemming aan de leverancier om zijn handelsnaam te reserveren als domeinnaam op het internet en deze te gebruiken in uitwerking van de door hem bestelde websites.

20. Bij de reproductie is aan de leverancier een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten worden toegelaten.

21. De leverancier kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief off line te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval de leverancier hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

22. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz. ) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door de leverancier gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 15% van het offertebedrag. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 75 euro aangerekend worden. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van een laattijdige gevolggeving door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven vermeld. Hostings en/of registraties dienen minstens 2 maand voor afloop van hun termijn aangetekend opgezegd te worden. Bij verandering van provider, door de opdrachtgever, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe betrokken partij beschikt over de nodige software om de website goed te laten functioneren. De leverancier kan om reden van een betere dienstverlening éénzijdig van provider veranderen. Hij dient de opdrachtgever tijdig op de hoogte te brengen van deze wijziging en eventuele prijsaanpassing, zodoende dat de opdrachtgever i.g.v. niet-akkoord de mogelijkheid heeft zelf naar een andere provider te kunnen overstappen.

23. De leverancier heeft het recht de materiële goederen te behouden tot de volledige prijs is betaald. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren alsook voor alle documenten en andere materiële goederen die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte, materiële goederen nadat de verschuldigde sommen volledig zijn betaald. Het risico van de goederen rust evenwel op de opdrachtgever van zodra zij klaar staan voor afhaling. Dit artikel doet geen afbreuk aan de bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten. Bij niet betaling door de opdrachtgever van de website of van met de website of mailserver verband houdende diensten, kan de leverancier de website en/of de mailserver off line plaatsen met toepassing van de niet-uitvoeringsexceptie.

24. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informatica virus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. Problemen met derde partijen, in onderaanneming van de leverancier, kunnen niet verhaald worden op de leverancier zelf, deze kwesties worden eveneens beschouwd als gevallen van overmacht.

25. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige filmen en/of beelddragers en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De leverancier is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d. w. z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

26. Uitsluitend het vredegerecht van Herentals en de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen en vorderingen in eerste aanleg.
Partijen komen overeen dat enkel het Belgische recht van toepassing is op eventuele geschillen naar aanleiding van uitvoering van de overeenkomst.

27. Indien een of meerdere van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de nietigheid van de overige niet in het gedrang.