Administratieve bepalingen

Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, leverancier is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren, tenzij anders vermeld.

Intellectuele eigendom

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk (1) dat alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de realisaties van de leverancier toebehoren aan de leverancier of een derde waarmee de leverancier hieromtrent een overeenkomst heeft afgesloten en (2) dat de opdrachtgever door deze overeenkomst geen zeggingschap verwerft over deze rechten, andere dan hierna bepaald.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, geldt als volgt:

Print

(1) De leverancier verschaft aan de opdrachtgever een exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op de voor hem ontwikkelde print realisaties. Deze licentie laat toe om de ongewijzigde bestanden te reproduceren/in productie te nemen. De realisaties worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld in het volgende formaat: lage resolutie PDF en, indien opgevraagd door de opdrachtgever, hoge resolutie PDF. (Andere formaten kunnen bekomen worden op simpele aanvraag, zolang het niet om de bronbestanden (bijvoorbeeld: INDD- of EPS-bestanden) gaat.)

Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen de intellectuele eigendomsrechten in deze print realisaties aan hem worden overgedragen, en de realisaties in Indesign-formaat worden doorgegeven, mits betaling van een auteursvergoeding ten bedrage van 50% van het offertebedrag voor de betreffende realisatie. Dit verschaft de opdrachtgever het recht en de materiële mogelijkheid om de print realisaties zelf te wijzigen en te reproduceren, onder voorbehoud van artikel 14.

Website

(2) Indien de leverancier voor de opdrachtgever een website ontwerpt, verkrijgt de opdrachtgever:

– In het geval van een statische website: een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op de voor haar ontwikkelde statische website. Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen de Intellectuele Eigendomsrechten in deze website aan hem worden overgedragen, mits betaling van een auteursvergoeding ten bedrage van 50% van het offertebedrag voor de betreffende realisatie. Dit verschaft de opdrachtgever het recht om de website zelf te wijzigen en te reproduceren, onder voorbehoud van artikel 14.

– In het geval van een dynamische website met gebruikmaking van het door de leverancier ontwikkelde CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website):

(a) een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op de code waaronder, zonder daartoe beperkt zijn, het CMS. Onder de opschortende voorwaarde van voorafgaande en volledige betaling van de in de offerte overeengekomen licentievergoeding, wordt deze licentie toegekend voor de duur van de bescherming door intellectuele eigendomsrechten en mits verdere samenwerking met de leverancier. Een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten is niet mogelijk.

Alsook:

(b) een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op de visuele vormgeving van de website voor de duur van de bescherming door intellectuele eigendomsrechten. Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen de intellectuele eigendomsrechten in deze visuele vormgeving aan hem worden overgedragen, mits betaling van een auteursvergoeding ten bedrage van 50% van het offertebedrag voor de betreffende realisatie. Dit verschaft de opdrachtgever het recht om de visuele vormgeving zelf te wijzigen en te reproduceren, en er desgevallend andere software voor te (laten) schrijven, dit alles onder voorbehoud van artikel 14. De visuele vormgeving zal in dit geval aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld in het PSD en/of HTML-formaat.

– Op verzoek van de opdrachtgever kan de leverancier een offerte maken voor de realisatie van een dynamische website zonder gebruikmaking van het CMS van de leverancier, maar met gebruikmaking van open source software. In dit geval is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk de open source licentievoorwaarden na te leven. Voor de visuele vormgeving van de website geldt hetzelfde als hierboven onder (b).

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bijvoorbeeld voor het CMS, gelden de gebruikslicenties voor de hele wereld en voor de duurtijd van de bescherming door intellectuele eigendomsrechten. Bovendien gelden ze enkel voor zover en van zodra de in de offerte overeengekomen vergoedingen volledige zijn betaald door de opdrachtgever.

Moraliteit

Niettegenstaande enige gebruikslicentie of overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de opdrachtgever, behoudt de ontwerper zijn moreel recht op integriteit van zijn werk. Dit houdt in dat de ontwerper, dan wel de leverancier namens de ontwerper, te allen tijde kan optreden tegen wijzigingen aan zijn creatie die zijn eer of reputatie kunnen schaden.

Referenties

Daarenboven en tenzij de creatie er zich niet toe leent, is de leverancier er te allen tijde toe gerechtigd om de naam van de ontwerper of zijn naam op of bij de creatie te vermelden of te verwijderen, desgevallend samen met een vermelding van een hyperlink naar de website van de leverancier.

De leverancier heeft te allen tijde, en zonder daartoe bijkomend de toestemming van de opdrachtgever te moeten bekomen, het recht om (1) de opdracht, alsook de resultaten ervan, evenals (2) de naam van de opdrachtgever op te nemen in zijn portfolio en als commerciële referentie aan te wenden.

Materiaal

De opdrachtgever verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier in de realisaties te respecteren en redelijke inspanningen te leveren om die rechten te beschermen.
Indien de opdrachtgever kennis krijgt van een inbreuk op deze rechten, zal hij er de leverancier onmiddellijk over informeren.

In de mate de opdrachtgever zelf materiaal aanreikt zoals foto’s, afbeeldingen, tekst, software, lettertypes enz, voor opname in de realisaties, garandeert de opdrachtgever dat dit materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, portretrechten of andere rechten van derden. De opdrachtgever zal de leverancier vrijwaren tegen alle vorderingen van derden op grond van de beweerde inbreuk van dit materiaal op hun rechten.

Facturatie

Behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen betaalbaar binnen 8 dagen.